Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Anonieme analytische cookies om het gedrag van bezoekers na te gaan en de website aan de hand van deze gegevens te verbeteren. Daarnaast worden ook marketing cookies gebruikt door derden om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ook wordt er gebruik gemaakt van deze cookies om integratie met social media mogelijk te maken. Denk aan video's op Youtube of functionaliteiten van Facebook.

Diensten

De diensten die MYOP Consultancy aanbiedt worden op basis van een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek zoveel mogelijk tot maatwerk gemaakt.

Begeleiding Medische maatschappen

Begeleiding Medische maatschappen

Om uiteenlopende redenen bestaat er bij medische maatschappen de behoefte om naast het behandelen van patiënten ook te zorgen voor een goede organisatie, zowel binnen de maatschap als samen met anderen. Voorwaarde daarbij is om goed in kaart te brengen wat men wil voor de komende jaren en dit te documenteren in een meerjarenbeleidsplan. Het gebruik maken een jaarplan met prioriteiten, tijdspaden en taakverdeling draagt bij aan de implementatie van de voornemens. Een evaluatie na een jaar met documenteren van de uitkomsten maakt de PDCA beleidscyclus kompleet.

Voorbeelden van werkzaamheden

MYOP Consultancy begeleidt dit proces en neemt werk uit handen door het maken van de beleidsplannen en het jaarverslag op basis van de input uit de beleidsdag die daarvoor gehouden wordt. Tot de klanten van MYOP behoren reumatologen, longartsen, oogartsen, dermatologen cardiologen gyneacologen en MDL-artsen.

Teamcoaching

In delen van de zorg wordt bij teams van professionals niet langer gewerkt met een leidinggevende vanuit die professie.Deze groepen worden soms gedefinieerd als zelfsturend teams.

Teams maken ontwikkelingen door. In elke fase kunnen zich momenten voordoen waarin het proces stagneert en/of richting en sturing ontbreekt. Met behulp van  vaak kortdurende teamcoaching kan het proces weer op gang geholpen worden danwel worden versneld.

Ook komen zorgondersteunende afdelingen vaker in aanraking met de optie van privatisering/ outsoursing. Het bepalen van een goede gedragslijn is veelvuldig erg lastig omdat er geen vrij keuze is en ook de transitie van dienstverband naar vrijgevestigd niet eenvoudig is. Wat komt er allemaal bij kijken.

Voorbeelden van werkzaamheden

MYOP Consultancy is meerdere keren ingezet bij begeleiding van een zelfsturend team om een nieuwe koers en richting van het team te bereiken. Bij (dreigende) conflicten kon de ervaring als mediator goed worden benut.

(* Verpleeghuizen en ziekenhuis)  

MYOP Consultancy is meerdere keren betrokken geweest bij de voorbereidingen  en/of onderhandelingen bij voorgenomen privatisering.

(Ziekenhuizen, verpleeghuis, GGZ).

Individuele Coaching

Zowel voor mensen die preventief willen werken als zij die in de problemen zijn geraakt.

In elke fase van een loopbaan kunnen momenten voorkomen dat men voor vragen komt te staan die van invloed zijn op het persoonlijk functioneren. Bij de zoektocht naar nieuwe inzichten, nieuwe impulsen of nieuwe uitdagingen kan individuele coaching behulpzaam zijn. Dat geldt evenzeer in situaties waar men gevoelsmatig klem dreigt te raken bij veranderingsprocessen binnen een organisatie. MYOP Consultancy begeleidt en coacht.

Voorbeelden van werkzaamheden

  1. De leidinggevende van een team met fysiotherapeuten komt in toennemende mate onder druk te staan vanwege budgettaire problematiek van de organisatie en zoekt een externe sparringparter om eigen ideeën te toetsen en op basis van de dialoog nieuwe inspiratie op te doen en een persoonlijke en organisatorische strategie te ontwikkelen om de situatie hanteerbaar te maken. Situatie wordt hanteerbaar. Lijnen zijn uitgezet. Uiteindelijk kies betrokkene om elders  een neiwzwe uitdaging te zoen en zijn gheluk te beproeven.. 
  2. De leidinggevende van een team van zorgprofessionals dreigt vast te lopen in zijn functie en zoekt een gesprekspartner om de ontstane situatie te analyseren en mee te denken over toekomstperspectief. (Mede op basis van de begeleiding is gekozen voor een MBA opleiding, is gekozen voor een nieuwe functie en na nog een baanwissel is betrokkene  CEO bij een brache-organisatie).
  3. Een medisch specialist dreigt vast te lopen in de samenwerking met RvB. Via begeleiding op afstand (telefonisch/mail) en incidenteel persoonlijk contact wordt naar een modus vivendi gezocht. Als die er uiteindelijk niet blijkt te zijn wordt besloten de werkzaamheden te beëindigen en een nieuwe werkomgeving te zoeken. 
  4. Een dominee voelt de behoefte om samen met zijn vrouw een tussenbalans op te maken. Doorgaan als dominee of toch iets anders? Doorgaan bij de huidige gemeente of toch elders. Wat zijn eventuele andere opties? Via de BOBI methode is een verhelderend inzicht verkregen.

Kwaliteitsaudits ISO 9001

MYOP Consultancy wordt door Kiwa Nederland  ingehuurd voor het uitvoeren van HKZ ISO 9001 audits in de zorg.

Organisaties kunnen een beroep doen op MYOP Consultancy voor het doen van interne audits. Indien dit gedaan wordt, kan niet meer bij dezelfde organisatie de externe audit worden uitgevoerd.

Voorbeelden van werkzaamheden

Via KIWA worden in de fysiotherapie als lead auditor  HKZ ISO 9001 Extramurale Fysiotherapie audits uitgevoerd, evenals beheers- en plusaudits.

Voor een installatiebedrijf werd de jaarlijkse interne audit ISO 9001 uitgevoerd. 

Onderhandeling

Onderhandelen als onderdeel van bedrijfsvoering neemt een steeds belangrijker plaats in. Hierbij kan (tijdelijke) ondersteuning door een ervaren onderhandelaar voor doorbraken zorgen.

Voorbeelden van werkzaamheden

Als ondersteuner van het KNGF/FDV bestuur werd als hoofdonderhandelaar voor de dienstverband fysiotherapeuten de onderhandelingen gevoerd in het kader van de CAO-V (Vrije praktijk Fysiotherapie).

Namens fysiotherapeuten en dietisten werden onderhandelingen gevoerd in het kader van privatisering. 

Mediation

Conflicten zijn van alle tijden en overal aanwezig waar mensen samenwerken met mogelijk verschillende belangen. In verreweg de meeste gevallen zijn mensen in staat onderling tot een vergelijk te komen. In een beperkt aantal gevallen stageneert het proces om te komen tot een oplossing. Misverstanden en communicatiestoornissen liggen hier veelal aan ten grondslag. Soms is de weg naar de rechter onvermijdelijk. Een tussenstap die in toenemende mate wordt gekozen is die van mediation. Dit is het onder begeleiding van een onafhankelijke mediator proberen er alsnog gezamenlijk uit te komen. In de praktijk leidt dit in veel gevallen tot een voor betrokkenen prettiger oplossing dan een gerechtelijke uitspraak, die vaak een winnaar en een verliezer kent. Vooral in situaties waarin op voorhand vaststaat dat men met elkaar te maken blijft houden, geeft de weg van mediation bevredigender resultaten. Geregistreerd als AMI Register Mediator zie op www.HetMediationhuis.nl

Onafhankelijk voorzitterschap

In de praktijk doen zich situaties voor waarin (tijdelijk) onafhankelijk voorzitterschap gewenst is. Dat kan zijn bij het tijdelijk niet kunnen voorzien in een voorzitter van een verenigingsbestuur, bij projecten, bij adviescommissies, bij nieuw te vormen samenwerkingsverbanden etc. Het feit dat de voorzitter geen direct belang heeft is van invloed bij de bewaking van de voortgang en het proces.

Voorbeelden van werkzaamheden

MYOP Consultancy heeft voorzien in het tijdelijk voorzitterschap bij de brancheorganisatie voor sportfysiotherapeuten (NVFS) en bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek).

MYOP Consultancy werd ingezet bij de begeleiding van een multidisicplinair samengestelde groep zorgaanbieders die zich orienteerden op de totstandkoming van een gezondheidscentrum.

Tijdelijk Management

Elke organisatie kent zijn momenten waarop functionarissen wegvallen. In afwachting van een oplossing moet tijdelijk vervangen worden. Indien dit intern niet kan, biedt MYOP Consultancy mogelijkheden. Dit geldt ook wanneer organisaties tijdelijk management willen inschakelen bij veranderingsprocessen.

Cultuuranalyse

Binnen teams of maatschappen is er sprake van een voortdurende interactie tussen de leden van het team.Ieder lid van het team brengt zijn eigen normen en waarden in. Op basis van de gezamenlijke normen en waarden onstaat een bepaalde cultuur. Teams functioneren in een dynamische omgeving die tot andere eisen aan het team kunnen leiden. Een cultuur- of waardenanalyse kan een bijdrage leveren aan nieuwe inzichten en aanhaakpunten bieden voor bijstelling of vernieuwing. Ook bij fusies en samenwerkingsverbanden speelt het verschil in waarden en cultuur. Het in kaart brengen van de verschillen en samen kijken naar de gewenste situatie kan bijdragen aan het bouwen van een nieuwe gezamenlijke cultuur die aansluit bij de eisen van de tijd en de behoeften van mensen.